Integritetspolicy

I denna integritetspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och för vilka ändamål de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna integritetspolicy gäller när du använder vår webbplats som administreras av Hellners & Jansson AB. All behandling av personuppgifter inom Hellners & Jansson AB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR). Denna integritetspolicy gäller omedelbart för nya kunder hos Hellners & Jansson AB och från och med den 25 maj 2018 för befintliga kunder hos Hellners & Jansson AB. Genom att acceptera denna integritetspolicy samtycker du till att vi får samla in, använda, och spara dina personuppgifter på de sätt som är beskrivna här.

1. Personuppgiftsansvarig

Hellners & Jansson AB, Förtroligheten 5, 412 70 Göteborg, Org nr 559062-0075 Sverige (nedan benämnt vi/HAJ AGENCY) är personuppgiftsansvarig. HAJ AGENCY är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter och inom ramen för och i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy.

2. Insamling av personuppgifter

Om du lämnar personuppgifter i samband med köp av arbete, så accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att lagras på våra servrar. Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. Vi samlar in och sparar sådan information som du uppger vid kontakt med oss. Detta omfattar: – Information som du lämnar till oss via e-post, telefonsamtal eller skriftligt och muntligt vid möte. Informationen inkluderar e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer och kontaktinformation. – Leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar för köp eller leverans av en produkt. – Information som du lämnar till oss via sociala medier samt information som lämnas i samband med korrespondens genom våra webbplatser eller korrespondens som skickas till oss. – Uppgifter som vi får i de fall du svarar på enkäter och undersökningar. – Information som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

3. Information från andra källor

Vi kan komma att erhålla eller samla in kompletterande information om dig från tredje part, såsom säljarföretag och dataleverantörer och lägga till den i vår information om dig. Detta kan omfatta demografisk information, kreditupplysningsinformation och annan information från kreditupplysningsföretag i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

4. Användning av personuppgifter för marknadsföring

Med ditt samtycke som inhämtats i enlighet med tillämpliga regler och denna integritetspolicy, så kan vi använda dina personuppgifter för att: – Informera dig om våra produkter och tjänster. Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke.

5. Delning av personuppgifter

Vi kan i följande fall komma att dela med oss av dina personuppgifter till: – Underleverantörer som hjälper oss att bedriva verksamheten (såsom, men inte begränsat till; fakturaindrivning, och drift av webbplatser). – Kreditupplysningsföretag till vilka vi kan rapportera information om uteblivna betalningar, eller andra överträdelser som kan framgå i din kreditupplysning. Detta sker i så fall i den utsträckning det tillåts enligt lag. – Tillsynsmyndighet, polismyndighet, eller annan behörig tredje man, för att besvara frågor i samband med en brottsutredning. I sådant fall kommer vi, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att lämna ut sådan information som är relevant och nödvändig för utredningen, såsom namn, personnummer, stad, postadress, telefonnummer och e-postadress.

6. Skydd och säkerhetsåtgärder kring personuppgifter

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, spridning samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi sparar och behandlar dina personuppgifter på våra eller våra IT-leverantörers servrar och åtar oss att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter. HAJ AGENCY använder fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att förhindra obehörig behandling och åtkomst av våra kunders personuppgifter. Några av de säkerhetsåtgärder som vi använder är brandväggar, kryptering av data och behörighetskontroller.

7. Dina rättigheter

Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, har du somliga rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Vänligen kontakta oss om du vill tillämpa någon eller några av dessa rättigheter. Om du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig, observera att fotolegitimation kommer att krävas för att bevisa din identitet.

8. Kontaktuppgifter

Du är välkommen att när som helst kontakta oss på hello@hajagency.com

Du kan förstås även skriva till oss: Hellners & Jansson AB, Förtroligheten 5, 412 70 Göteborg, Sverige.  

[Denna policy gäller fr.o.m. den 25 maj 2018 och är giltig tillsvidare]